Настоящите Общи условия регулират ползването на уеб сайта www.k2-floorings.com, както и ползването на услугите/ информацията, публикувана в сайта.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. www.k2-floorings.com е уеб сайт, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава полезна информация на потребители, настоящи и бъдещи клиенти на „К2 Подови настилки“ ЕООД.
2. След направен абонамент потребителите на www.k2-foorings.com могат да получават нюзлетър с полезна информация, новини, промоции, брошури, покани за събития и/или обучения, както и да научават за всички новости, свързани с пазара на подовите настилки.
3. За ползване на услугите на сайта www.k2-floorings.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
4. Информацията, предоставяна на сайта www.k2-floorings.com е динамична и непрекъснато се допълва и променя за да бъде актуална и достоверна.
5. „К2 Подови настилки“ ЕООД, предоставящo каквато и да било услуга/информация на сайта www.k2-floorings.com, не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

6. За да получава нюзлетър с полезна информация, новини, промоции, брошури, покани за събития и/или обучения, както и да научава за всички новости, свързани с пазара на подовите настилки, потребителят следва да попълни електронна форма за Абонамент за нюзлетър и да декларира съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни.
7. Съгласно Закона за електронния документ, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни § бисквитки, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат и съгласен е с тях, и се задължава да ги спазва.
8. Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).
9. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни, изискуеми в съответната електронна форма за абонамент и/или регистрация за запитване, форма за заявка. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга и информация на сайта www.k2-floorings.com, не носи отговорност за предоставените чрез регистрация потребителски данни.
10. При абонамент всеки потребител заявява потребителско име и електронна поща, с които ще ползва услугите на www.k2-floorings.com. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.k2-floorings.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и имейла му от трети лица.

III. СЪГЛАСИЕ

11. Абонаментът за нюзлетъра на www.k2-floorings.com, има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което потвърждава абонамента на потребителя.

IV. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА

12. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги и информация, предоставяни чрез www.k2-floorings.com, доколкото за тях не са предвидени специални правила.
13. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.k2-floorings.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от момента на публикуването им в посочения сайт.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

14. На сайта www.k2-floorings.com може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.
15. Предоставянето на определени услуги /информация може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.k2-floorings.com.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16. Потребителите имат право да ползват услугите и информацията на сайта www.k2-floorings.com при спазване на настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
17. Потребителят може да ползва материалите, публикувани в www.k2-floorings.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
18. Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.k2-floorings.com услуги и информация, потребителят е длъжен:
– да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;
– да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочения за контакти e-mail.
19. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни & бисквитки, потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закона за защита на личните данни.

VII. ИНФОРМАЦИЯ

20. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.k2-floorings.com, има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация – абонамент за нюзлетър и/или регистрация за запитване, форма за заявка.
21. Сигурността на фирмения сайт и данните използвани/съхранявани от него се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на данни от неоторизирани лица, които „К2 Подови настилки“ ЕООД е предприела.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

22. Потребителите по всяко време могат да прекратят абонамента си за нюзлетър, като използват опцията за отказ, предоставена в края на всеки нюзлетър.

IX. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

„К2 Подови настилки“ ЕООД
Адрес София 1303, ул. „Брегалница“ 66-68, ет. 1, офис 7
Вписанo в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 121889365

Лице за контакт: Лора Георгиева тел.: 02/920 07 89
e-mail: k2office@k2-floorings.com
уеб сайт: www.k2-floorings.com